УРАГШЛАХАД

БЭЛЭН ҮҮ

 

?

"Судар бүр Бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай.
Энэ нь Бурханы хүн аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм.."

2 Тимот 3:16-17

ОЮУТНЫ БУЛАН

Гэрчлэлүүд

"Silk Road School of Theology-д суралцахад итгэгч ахан дүүстэйгээ нэг хамт олон болж суралцах маш их ёрөөлтэй байдаг. Бас багш маань эх хэл дээр хичээлүүдээ явуулдаг нь бас маш их тус болдог"

"Бурханы талаар эмх цэгцтэй сурах нь Түүнийг үгийг мөн Есүсийн талаар илүү өргөн хүрээнд олон талаас нь олж харахад тусалсан"

"Amazing team and amazing education"

"Энэ хичээлд сууснаар маш олон зүйл сурсан. Өөрийн итгэж буй Бурханаа улам ихээр таньж мэдэхээс гадна Бурханы зорилго хэрхэн хэрэгжиж буйг түүхэн байдлаар нь олж мэдсэн"

"4 улирал библийн хичээлд сууснаар Бурханыг, Бурханы хайрыг илүү дотно мэдэрч , хувь хүн талаасаа өөртөө маш их өөрчлөлтийг хийж чадсан, үнэнийг харах нүдийг нээж өгсөн . Би багшдаа, сургуульдаа маш их талархаж явдаг"

"I personally liked the class a lot. The teacher prepared the class materials well. His lectures were interesting and inspiring along with his real-life illustrations. Group discussions were very engaging. By studying all books of the Bible, I learned to interpret the Bible both in a historical and cultural context"