Бид хамгийн сайн үнэ, хамгийн сайн боловсрол, хамгийн сайн сэтгэл ханамжийг санал болгож байна

Бид төлбөрийн уян хатан сонголтыг санал болгож байна

ТӨЛБӨР

Сургалтын төлбөр                                          $300

Нэг удаагийн бүртгэлийн хураамж          $30

Сонсогч                                                               $50

Төгсөлтийн хураамж                                     $90

Throwing Caps

Хуучин Гэрээний Тойм

3 Credits

 

Шинэ Гэрээний Тойм

3 Credits

 

Систем Теологийн Танилцуулга

3 Credits

 

Сүмийн Түүх 

3 Credits

Нийт: 12 Credits

Certificate of Christian Ministry

Throwing Caps

 

 

 

Certificate of Christian  Ministry

12 Credits

Хуучин Гэрээний 2

3 Credits

 

Шинэ Гэрээний 2

3 Credits

 

Дагалдагч Бэлтгэх

3 Credits

 

Үйлчлэл дэх 

Удирдлага Зүй

3 Credits

Нийт: 24 Credits

Diploma of Christian Ministry

Throwing Caps

Diploma of Christian Ministry

24 Credits

 

Библийн номлол

3 Credits

Сайн мэдээ

3 Credits

Систем Теологи 2

3 Credits

Пасторын Үйлчлэл

3 Credits

Библийн Номлол ба Сургаал

3 Credits

Стратегийн Төлөвлөлт ба Сүмийн Удирдлага

3 Credits

Зөрчлийн менежмент

3 Credits

Сүмийн Түүх 2

3 Credits

Нийт: 48 Credits

Leadership Diploma of Christian Ministry

ХӨТӨЛБӨРҮҮД